SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Nhiệm vụ môi trường

Nhiệm vụ môi trường (10)

PHẦN MỞ ĐẦU. PHẦN THỨ NHẤT: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG. 1. Vị trí, vai trò và điều kiện tự nhiên khu vực Vịnh Hạ Long 1.1. Vị trí địa lý và vai trò của Vịnh Hạ Long đối với kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh. 1.2. Điều…
LỜI MỞ ĐẦU   PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC 1. Vị trí và tiềm năng tài nguyên Phú Quốc - Vị trí Phú Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. -  Đặc điểm tài…
PHẦN MỞ ĐẦU.           CHƯ­ƠNG 1: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC VQG. PHONG NHA- KẺ BÀNG. 1- Tình hình kinh tế- xã hội và đặc điểm tài nguyên VQG Phong Nha- Kẻ Bàng. -  Vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế-xã hội VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - Di sản thiên nhiên thế giới. -  Đặc điểm tài nguyên. 2- Hiện trạng môi trường tự nhiên…
1.       Tính cấp thiết của nhiệm vụ   2.       Căn cứ pháp lí thực hiện nhiệm vụ   3.       Mục tiêu của nhiệm vụ   4.       Phạm vi, quy mô của nhiệm vụ   5.       Địa điểm thực hiện nhiệm vụ   6.       Nội dung thực hiện nhiệm vụ 1.       Nhiệm vụ điều tra khảo sát             Nội dung và các bước thực hiện nhiệm vụ này bao gồm:…
Phần mở đầu Phần I – Những vấn đề chung 1.1    – Đánh giá hiện trạng số liệu về môi trường du lịch 1.2    –Mô hình đánh giá hiện trạng môi trường du lịch từ các số liệu điều tra 1.3    – Một số biểu mẫu thống kê, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường từ các số liệu điều tra và số liệu báo cáo hàng năm Phần…
LỜI MỞ ĐẦU   CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔI TR­ƯỜNG DU LỊCH VIỆT NAM.   1- Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch và những vấn đề bức xúc đối với công tác bảo vệ môi tr­ường. -  Hiện trạng phát triển du lịch Việt Nam trong mối liên quan, tác động tới môi trường. - Phát triển du lịch trong mấy năm qua gây nên những vấn…
MỞ ĐẦU   CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC 1.1 - Tình hình kinh tế-xã hội, vị trí địa lí cảnh quan và tài nguyên đảo Phú Quốc. 1. 2 - Hiện trạng môi trường tự nhiên. 1.3 - Hiện trạng môi trường xã hội đảo Phú Quốc. 1.4 - Thực trạng về công tác tổ chức và quản lý bảo vệ môi trường du…
LỜI MỞ ĐẦU   PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC HỒ NÚI CỐC-THÁI NGUYÊN .  I- Tổng quan về kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên nói chung và Hồ Núi Cốc nói riêng.  II- Tổng quan các vấn đề gây áp lực tại khu du lịch Hồ Núi Cốc PHẦN THỨ 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH…
Trang 1 / 2